Stichting Noordparkfestival Zwijndrecht, hierna te noemen als NPF.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het NPF verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u aan het NPF een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Het NPF verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het NPF.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornamen samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is per 01 januari 2020:

Bestuur stichting Noordparkfestival Zwijndrecht.

KvK: 24485838

De gegevensbescherming is bereikbaar via mail: info@noordparkfestival.nl

3. Waarvoor verwerkt het NPF persoonsgegevens.

2.1 Als je donateur/ vrijwilliger/ sponsor wilt worden van het NPF, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als donateur/ sponsor/ vrijwilliger, en zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal een relatie van het NPF bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van het NPF.

In het kader van uw aanmelding als donateur/ sponsor of vrijwilliger kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden.

Voorbeelden:

a) Voor- en achternaam;

b) Adresgegevens;

c) Telefoonnummer;

c) Mailadres;

e) Bankrekeningnummer;

f) Gegevens inzake gezondheid [omschrijven wat voor gegevens bijv. aandoening/ medicijngebruik].

2.2 Het NPF verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voorbeelden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes.

c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de donateurschap/ sponsoring af te wikkelen.

d) Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met het NPF en u te informeren over de voordelen van het donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk van het NPF.

4. Bewaartermijnen

3.1 Het NPF verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal het NPF de persoonsgegevens vernietigen en/ of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het NPF passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de mail info@noordparkfestival.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het NPF zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door het NPF uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het NPF via de mail info@noordparkfestival.nl door het NPF zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal het NPF u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop door het NPF uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het NPF via de mail info@noordparkfestival.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het NPF via de mail info@noordparkfestival.nl.

7. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de site www.noordparkfestival.nl bekend gemaakt.